Der Lehrstuhl für Theoretische Elektrotechnik (v.l.n.r.): An­t­hony Eti­en­ne Eze­a­ba­si­li, You­fan He, Elke Kon­häu­ser, Fa­bi­an Ver­da­guer, Laura Kroll, Kevin Köhn, Den­nis Krü­ger, Schab­nam Nag­ga­ry, Ralf Peter Brink­mann, Ke Yan, Ka­tha­ri­na Nös­ges, Se­bas­ti­an Wil­czek, Den­nis Engel, Ma­xi­mi­li­an Klich, Micha­el Klute, Liang Xu, Junbo Gong, und Chun­jie Wang

Es feh­len: Tagra Samir, Denis Ere­min, und Efe Ke­man­eci

Lehrstuhlinhaber & Assistenz

Prof. Dr.-Ing.
Ralf Peter Brinkmann

Professor und Lehrstuhlinhaber

Raum: ID 1/127

Te­le­fon:
0234/ 32-26336

E-Mail:
brinkmann@​tet.rub.​de

Mehr zur Person


Elke Konhäuser

Assistenz der Lehrstuhlleitung

Raum:
ID 1/129

Te­le­fon:
(+49)(0)234 / 32 - 27436

E-Mail:
office(at)tet.​rub.​de

Mehr zur Person


Unser Team
Postanschrift

Ruhr-Uni­ver­si­tät Bo­chum
Fa­kul­tät für Elek­tro­tech­nik und In­for­ma­ti­ons­tech­nik
Lehrstuhl für Theoretische Elektrotechnik
Postfach ID 18
Uni­ver­si­täts­stra­ße 150
D-44801 Bo­chum

Kontaktdaten

Se­kre­ta­ri­at   
Raum: ID 1/129
Te­le­fon: (+49) (0) 234 32 - 27436
Fax: (+49) (0) 234 32 - 14479    
E-Mail: office@tet.rub.de     
La­ge­plan & An­rei­se­infor­ma­tio­nen der RUB                                                                            

Lehrstuhlinhaber

Prof. Dr.-Ing. Ralf Peter Brinkmann
Raum: ID 1/127
Te­le­fon: (+49) (0) 234 32 - 26336
Fax: (+49) (0) 234 32 - 14479
E-Mail: brinkmann(at)tet.rub.de